Regulamin serwisu

1. Postanowienia ogólne

a) Właścicielem serwisu fotook.pl, a także Zleceniobiorcą usług jest firma:
PERFEKT Krystyna Kózka
ul. Klikowska 85
33-100 Tarnów
NIP: 873-131-68-97
Numer rachunku bankowego: 63 1240 5194 1111 0010 6670 4664  (Bank Pekao SA)

b) Znak firmowy "fotook.pl" jest wyłączną własnością firmy PERFEKT Krystyna Kózka i podlega ochronie. 

c) Wszystkie znaki towarowe zamieszczone na stronach internetowych fotook.pl są zastrzeżone przez swoich właścicieli. Nazwy produktów, znaki firmowe, symbole i nazwy handlowe oraz slogany są własnością odpowiednich firm i chronione są międzynarodowymi przepisami o prawach autorskich. Zabronione jest używanie jakichkolwiek symboli zamieszczonych na stronach internetowych fotook.pl bez uprzedniej wyraźniej zgody, wyrażonej pisemnie przez właściciela znaku, chyba, że przepisy prawa mówią inaczej. Dostęp do stron internetowych fotook.pl nie stanowi przyznania, przez domniemanie, wykluczenie lub w inny sposób, jakiejkolwiek licencji lub prawa do korzystania ze znaków występujących w witrynie bez uprzedniej pisemnej zgody fotook.pl lub innego właściciela takich znaków. 

d) Serwis internetowy fotook.pl umożliwia wykonywanie usług zawartych w ofercie zamieszczonej na stronie internetowej www.fotook.pl. 

e) Serwis dostępny jest publicznie, zarówno dla osób prywatnych jak i firm zwanych dalej ogólnie Zleceniodawcą. 

f) Serwis internetowy fotook.pl zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym regulaminie. 

g) Przesłanie prawidłowo wypełnionego formularza rejestracyjnego wraz z załączonymi plikami, jest równoznaczne z zawarciem umowy jednorazowego zlecenia pomiędzy Zleceniobiorcą a Zleceniodawcą i potwierdzeniem zapoznania się z treścią niniejszego regulaminu. 

 

2. Prawa autorskie

a) Zleceniodawca składając zamówienie oświadcza, że jest właścicielem praw do powielania i reprodukcji materiałów (plików) przekazanych Zleceniobiorcy. Zleceniobiorca nie odpowiada za szkody wynikające z naruszenia praw osób trzecich do materiału przyjętego do realizacji zlecenia. 

 

3. Ochrona danych osobowych

a) Rejestracja Zleceniodawcy w serwisie fotook.pl jest jednoznaczna z wyrażeniem zgody na wykorzystanie danych osobowych, podanych w formularzu rejestracyjnym, dla potrzeb realizacji zamówienia oraz w celach marketingowych. 

b) Wszelkie dane osobowe umieszczone przez Zleceniodawcę są przetwarzane zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych i polskim prawem. 

c) Materiały (pliki) przekazane do realizacji zlecenia, są usuwane z serwera po upływie 10 dni od daty przesłania ich do systemu. 

 

4. Warunki wykonania zlecenia

a) Warunkiem niezbędnym do wykonania zlecenia jest dokonanie rejestracji w systemie serwisu poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego dostępnego na stronach fotook.pl oraz aktywacja konta. 

b) Warunkiem umożliwiającym zrealizowanie zlecenia jest: prawidłowe wypełnienie formularza zlecenia (wybranie plików, ilości odbitek, formatu, rodzaju papieru, itp.), określenie sposobu odbioru zlecenia oraz określenie formy płatności.

 

5. Realizacja zlecenia

a) Zrealizowane zlecenia mogą zostać odebrane osobiście, w jednym ze współpracujących z serwisem fotook.pl punktów kolektorskich (lista dostępna w systemie – w module Koszyk) po wcześniejszym opłaceniu wartości zlecenia lub dostarczone przesyłką za pośrednictwem Poczty Polskiej na adres wskazanym przez Zleceniodawcę. Koszty przesyłki pobierane są zgodnie z cennikiem fotook.pl. Całość kosztów pokrywa Zleceniodawca. 

b) W przypadku odbioru osobistego w jednym z punktów kolektorskich zamówienia są dostarczane do 3 dni roboczych (nie dotyczy powiększeń, oraz zleceń nietypowych, łączonych i gadżetów). 

c) W przypadku gdy zlecenie będzie realizowane wysyłkowo, czas realizacji od momentu zaksięgowania wpłaty na nasze konto wynosi 3 dni robocze (dotyczy odbitek cyfrowych). Należy do tego czasu doliczyć czas doręczenia przesyłki (kolejne 3 dni robocze). 

d) Za wykonanie usług pobierane są opłaty zgodne z cennikiem dostępnym na stronie fotook.pl. Podane ceny są cenami brutto. 

e) Zleceniobiorca nie odpowiada za terminowość doręczeń przez przewoźnika.

f) Czas realizacji zleceń nietypowych i gadżetów jest uzależniony od aktualnej dostępności materiałów i może wynosić od 3 do 5 dni roboczych.

g) Zamówienia mieszane, czyli takie, które zawierające różne formaty odbitek lub gadżety foto, wysyłamy po wykonaniu wszystkich pozycji złożonego zamówienia. W przypadku zamówienia różnych formatów odbitek lub fotogadżetów czas realizacji może wynosić do 5 dni roboczych.

h) Wymagania dotyczące parametrów plików konieczne do prawidłowej realizacji zlecenia:

i) minimalna rozdzielczość:

- 9 x 13 - 640 x 480
- 10 x 15 - 1024 x 768
- 13 x 18 - 1152 x 864
- 15 x 21 - 1425 x 950
- 20 x 30 - 1600 x 1200
- 30 x 45 - 1600 x 1200

ii) sposób zapisu (JPEG/JFIF)
iii) przestrzeń barw sRGB (CMYK nie jest obsługiwany)
iv) wysoki stopień kompresji (minimum Q > 95)
v) prawidłowo ustawiony balans bieli
vi) prawidłowa siła światła lampy błyskowej - zbyt wysoka powoduje powstanie "białych plam" na fotografowanym obiekcie

 

6. Formy płatności

a) Rozliczenie transakcji może odbyć się w następujący sposób: płatność przelewem bankowym na konto Właściciela Serwisu, płatność kartą kredytową, płatność elektroniczna. 

b) W przypadku płatności elektronicznej, kartą kredytową oraz przelewem bankowym zlecenie zostanie przekazana do realizacji w momencie odnotowania wpłaty na koncie Właściciela Serwisu. Jeśli w ciągu 7 dni nie zostanie odnotowana wpłata zlecenie może zostać trwale usunięte. 

 

7. Reklamacje

a) Reklamacje można składać pisemnie lub pocztą elektroniczną, w terminie 7 dni licząc od daty otrzymania kompletnego zlecenia. 

b) Zleceniobiorca nie odpowiada za jakość oraz wierność w odwzorowaniu wykonanych odbitek i wydruków jeśli na rezultat mają wpływ parametry przesłanych plików, w szczególności rozdzielczość zdjęcia, przestrzeń barw oraz ogólna jakość zdjęcia cyfrowego, a także wybór materiału (charakterystyczny rodzaj papieru) i dodatkowych opcji lub wykończeń.

c) Odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmuje wyłącznie wady lub niezgodności ze złożonym zamówieniem, powstałe w procesie realizacji zlecenia. Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe w trakcie transportu lub z winy Zleceniodawcy. 

d) Zleceniobiorca dołoży wszelkich starań, aby odwzorowanie barw na odbitkach było jak najbardziej rzetelne, jednak nie może gwarantować 100% zgodności z każdym wyświetlaczem. Zażalenia związane z różnorodnością, odmiennością gustu i upodobań Zleceniodawcy nie będą uwzględniane. 

e) W przypadku złożenia nieuzasadnionej reklamacji, wszelkie koszty pokrywa Zleceniodawca. 

 

8. Odpowiedzialność

a) Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w realizacji zlecenia, wynikające z czynników niezależnych od Właściciela Serwisu: awarii sieci energetycznych i telekomunikacyjnych, klęsk żywiołowych, opóźnień powstałych z winy doręczyciela oraz innych zdarzeń losowych. W razie wystąpienia powyższych okoliczności Zleceniobiorca zobowiązuje się w najszybszym możliwym terminie powiadomić Zleceniodawcę. 

b) Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności za treści zawarte w zleceniu. Właściciel serwisu zastrzega sobie możliwość odrzucenia zlecenia, jeśli zawiera ono treści obelżywe, zniesławiające, naruszające dobra osobiste osób trzecich lub naruszające obowiązujące prawo. 

c) Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności za rezultaty odbitek i wydruków jeżeli pliki przekazane do realizacji zamówienia przez Zleceniodawcę nie są zgodne z minimalnymi wymaganiami dotyczącymi parametrów plików wyszczególnionymi w niniejszym regulaminie w pkt. 5 Realizacja zlecenia poz. h - Wymagania dotyczące parametrów plików konieczne do prawidłowej realizacji zlecenia.

 

9. Odstąpienie od realizacji zlecenia

a) Odstąpienie od realizacji zlecenia przez Zleceniodawcę możliwe jest jedynie w wyjątkowych sytuacjach. Z uwagi na to, że produkcja każdego wydruku realizowana jest od podstaw zgodnie z wybranymi parametrami przez Zleceniodawcę (Zleceniodawca wybiera materiał, wymiar/format oraz opcje wykończenia wydruku, a także dostarcza własny projekt/zdjęcie przeznaczone do wydruku) to Zleceniodawcy nie przysługuje prawo do odstapienia od umowy zawartej na odległość dla tego typu zleceń.

b) W przypadku częściowego odstąpienia od umowy, dotychczas zrealizowane dla Zleceniodawcy usługi zostaną rozliczone zgodnie ze stanem faktycznym na dzień odstąpienia od umowy.

c) Z uwagi na indywidualizację wydruków według parametrów wybranych przez Zleceniodawcę każdego zlecenia, gdzie przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb (Art. 38 pkt. 3 Ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta - Dz.U.2014 poz. 827) Konsumentowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy. Oznacza to, że Zleceniodawcy nie przysługuje prawo do zwrotu towaru w terminie 14 dni bez podania przyczyny.

d) W ciągu 7 dni od daty opłacenia zamówienia, w przypadku wystąpienia szczególnych okoliczności niezależnych od Zleceniobiorcy, których nie dało się wcześniej przewidzieć, może on odstąpić od realizacji zlecenia bez konieczności zapłaty odszkodowania na rzecz Zleceniodawcy. W szczególności dotyczy to awarii lub ingerencji osób trzecich w strukturę strony internetowej Zleceniobiorcy, która spowodowała zmianę jej funkcjonalności, parametrów i mechanizmów składania zlecenia lub zmianę ceny. Zleceniobiorca może odstąpić od realizacji zlecenia, jeśli Zleceniodawca podał nieprawdziwe dane lub są uzasadnione wątpliwości co do posiadania przez Zleceniodawcę praw autorskich do wykorzystania nadesłanego do druku projektu lub zdjęcia.

 

10. Postanowienia końcowe

a) Zleceniobiorca zastrzega sobie możliwość czasowego wyłączenia serwisu w celu konserwacji sprzętu. O zaistniałym fakcie użytkownicy zostaną powiadomieni drogą elektroniczną. 

b) W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego. 

c) Ewentualne spory  w związku z realizacją zamówienia, strony będą rozstrzygać polubownie. W przypadku braku porozumienia, rozstrzygnięcie sporu zostanie oddane sądowi właściwemu dla Zleceniobiorcy. 

d) Wszystkie teksty umieszczone na stronie są własnością firmy PERFEKT Krystyna Kózka i chronione są prawami autorskimi. Jakiekolwiek kopiowanie i rozpowszechnianie ich jest zabronione.